Научни трудове

Дисертация
Иванов, И Сплотеност на учителския колектив (общо състояние и зависимост от социално-демографски фактори). Автореферат на канд. дис. - С., 1989, - 26 с.
Монографии и учебници
Иванов, И. Въпроси на гражданското образование. - Ш., Аксиос, 2000, - 144 с.
Иванов, И. Диференциална педагогика. - Ш., Юни експрес, 2002, - 284 с.
Иванов, И. Етносите. Серия «Педагогическа социология» №3,. - Ш., Аксиос, 1998, - 100 с.
Иванов, И. Интеркултурно образование - Курс лекции. - Ш., Аксиос, 1999, - 100 с.
Иванов, И. Мениджмънт на ученическия клас. - Ш., Унив. издателство “Еп. Константин Преславски”, 2005. - 418 с.
Иванов, И. Мениджмънт на училищната култура. - Ш., Изд. Фабер, 2010,197 стр.
Иванов, И. Методики за изследване качествата на личността. Серия «Избрани методи за педагогическа и психологическа диагностика». № 2. - Ш., Аксиос, 1999, - 72 с.
Иванов, И. Методики за изследване на групата и колектива. Серия «Избрани методи за педагогическа и психологическа диагностика». № 4. - Ш., Аксиос, 1999, - 24 с.
Иванов, И. Методики за изследване на междуличностните отношения. Серия «Избрани методи за педагогическа и психологическа диагностика». № 5. - Ш., Аксиос, 1999, - 64 с.
Иванов, И. Методики за изследване на потребностите, мотивите и ценностните ориентации. Серия «Избрани методи за педагогическа и психологическа диагностика». № 3. - Ш., Аксиос, 1999, - 40 с.
Иванов, И. Методики за изследване на учителя. Серия «Избрани методи за педагогическа и психологическа диагностика». № 6. - Ш., Аксиос, 1999, - 28 с.
Иванов, И. Методики за изследване на функционалните състояния. Серия «Избрани методи за педагогическа и психологическа диагностика». № 1. - Ш., Аксиос, 1999, - 36 с.
Иванов, И. Методология и методи на педагогическите изследвания. - Ш., Унив. изд., 1991, - 188 с.
Иванов, И. Методология. Серия «Педагогическа социология» № 1. - Ш., Аксиос, 1998, - 128 с.
Иванов, И. Основи на педагогическата диагностика. - Ш., Аксиос, 1999, - 170 с.
Иванов, И. Педагогическа диагностика. - Ш., Унив. издателство “Еп. Константин Преславски”, 2006. - 360 стр.
Иванов, И. Педагогическата власт на учителя. - Ш., Аксиос, 1995, - 213 с.
Иванов, И. Педагогическото изследване: методология, методи, процедура. - Ш., Глаукс, 1993, - 205 с.
Иванов, И. Подготовка на дипломна работа. - Ш.,Аксиос, 1998, - 48 с.
Иванов, И. Проблеми на интеркултурното образование. - Ш., Аксиос, 1997, - 126 с.
Иванов, И. Проблеми на методологията на изследванията в интеркултурното образование. - Ш., Унив. издателство “Еп. Константин Преславски”, 2011. - 247 с.
Иванов, И. Семейна педагогика. - Ш., Аксиос, 1998, 180 с.
Иванов, И. Социализацията. Серия «Педагогическа социология» №2. - Ш., Аксиос, 1998, - 116 с.
Иванов, И. Социално-педагогически проблеми на семейството. - Ш., Аксиос, 1996, - 112 с.
Иванов, И. Статистическа обработка на данни от педагогически изследвания. - Ш., Аксиос, 1998, - 48 с.
Иванов, И. Стилове на познание и учене. Теории. Диагностика. Етнически и полови вариации в България. - Ш., Унив. издателство “Еп. Константин Преславски”, 2004. - 184 с.
Иванов, И. Теории за образованието. - Ш., Унив. издателство “Еп. Константин Преславски”, 2004. - 320 с.
Иванов, И., В. Гюрова, В. Божилова, Н. Витанова-Маринова Обучение на изявени педагогическиспециалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие. - Учебно помагало заучители. – С., 2013. 152 с.
Мутафов, Ст.; Иванов, И. Педагогическа хигиена. - Ш., Унив. изд., 1996, - 286 с.
Статии и публикации
Иванов, И. Авторитарност на учителската личност. // Доклад пред Научна конференция на ВПИ "К. Преславски", Шумен, 1993. Сборник резюмета, 76-79.
Иванов, И. Агресивност на учителя и форми на педагогическо властване. // Годишник на Шуменския университет “Еп. К.Преславски”, т.14 С. Психолого-педагогически науки. - Ш.,1996,36-47.
Иванов, И. Агресията и насилието в училище. // Педагогика, №1, 2013, 35-58.
Иванов, И. Анализ на длъжностните инструкции за учителския колектив. // Народна просвета, N 1, 1988, 77-81
Иванов, И. Бакалавърски програми по управление на образованието. // "НС на Педагогически колеж – Добрич”, Варна, 2004
Иванов, И. В.А.Сухомлински за учителския колектив. // Народна просвета, N 3,1987, 105-107.
Иванов, И. Влияние на личностни параметри на българи и турци върху процеса на социална перцепция (етнически аспект). // Интеркултурни взаимодействия, Ш.,Аксиос, 1997, 67-83
Иванов, И. Влияние на някои особености на психиката на българи и турци при възприемане на собствения и другите етноси. // Сб. “Интеркултурно образование”. // Варна, 1996, 59-70
Иванов, И. Влияние на сплотеността на групата върху личностния облик на членовете й. // Доклад пред I младежка школа по психология с международно участие. Приморско, 1987
Иванов, И. Влияние на трудовия стаж на учителите върху сплотеността на учителския колектив. // Доклад пред Научна сесия на Клубовете на младите научни работници, Шумен, 1987
Иванов, И. Въпросникът на Г. Бергер за изследване на темперамента според концепцията на Р. Льо Сен. // Доклад пред научна конференция, Благоевград, 1991. // Сборник резюмета, 33-34.
Иванов, И. Гражданско образование и интеркултурно образование. // Интеркултурна комуникация и гражданско общество. С.,2000, 147-160.
Иванов, И. Детерминизъм и групова сплотеност. // Психология,N 4-6,1991,21-28.
Иванов, И. Детската игра през призмата на теорията на менталните състояния и модели. // Епископ Константинови четения. Игри и играчки. Том 13, Шумен, 2008, 360-368.
Иванов, И. Диагностика на педагогическото взаимодействие „училище – семейство”. // Сборник научни трудове от Национална конференция с международно участие „40 години ШУ 1971-2011“ Педагогически факултет, Част І, - Ш., 2011, 242-246.
Иванов, И. Диагностиката в социалната работа със семейството. // Научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 120 години от създаването на Софийския университет “Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник”, 7 – 8 ноември, 2008 г.
Иванов, И. Диалогична педагогика. // Четвърта национална научнопрактическа конференция “Традиции и иновации в образованието”, Попово’ май, 2005.
Иванов, И. Дидактическите затруднения на студентите - бъдещи учители. // Доклад пред XVII методическа конференция на ПУ ";Паисий Хилендарски", Пловдив, 1989. // Сборник резюмета, 9.
Иванов, И. Дисциплинарни модели. // Образование и изкуство, том 1, - Ш., 2004, 73-80.
Иванов, И. Добри практики в образованието. // Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Том ХVI D, Педагогически факултет, - Ш., 2012, 199-209.
Иванов, И. Етнопедагогиката – педагогика на културните различия. // Научни трудове. Педагогически колеж – Добрич”, том ІІІ А, - Ш., 2003, 43-49.
Иванов, И. Етноцентризъм, образование, учебници. // Мониторинг на етноцентризма в началното образова ние (І-ІІ клас). – Ш., 2005, 18-37.
Иванов, И. Ефективност на училищната култура. // Научно–практическа конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието”, Шумен, 30-31.10. 2008 г.
Иванов, И. Ефективното училище. // Международна научно-практическа конференция на тема ”Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието”, Шумен, 2007.
Иванов, И. За влиянието на младите учители върху сплотеността на учителския колектив. // Доклад пред Научно-практическа конференция, ИДНУ Добрич, 1990. Сборник материали, 54-59.
Иванов, И. За интеркултурността и интеркултурното образование (Предговор). // Методи за интеркултурно образование в училище. Аксиос, 1997, 5-18.
Иванов, И. Занаятчийското обучение и интеграцията на ромите в българското общество. // Образователна и културна интеграция на ромските деца, Дупница, 2008, 194-208.
Иванов, И. Изследване на етноцентристките нагласи. // Научна конференция по случай 50 годишнината на ВВУАПО - Шумен' 98, Част ІV, Ш., 1999, 122-130.
Иванов, И. Изследване на имплицитните антидемократични тенденции. // Научна конференция по случай 50 годишнината на ВВУАПО - Шумен' 98, Част ІV, Ш., 1999, 130-138.
Иванов, И. Институционалният расизъм и неговите жертви. // Етнорепортер, 1998, № 3, 46-47.
Иванов, И. Интерактивни методи за работа в мултикултурна среда. // Наръчник. - Ш., 2013, - 68 с
Иванов, И. Интерактивни методи на обучение. // Юбилейна научна конференция с международно участие 50 години ДИПКУ – Варна на тема: «Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век», 2005.
Иванов, И. Интеркултурната педагогика - концепция и проблеми. // Образованието днес - образование за утре. Българо-италиански симпозиум, С., 1999, 46-49.
Иванов, И. Интеркултурно образование. // Проект “Да се учим заедно”, - Шумен, 2002, 5-23.
Иванов, И. Интеркултурно образование за устойчиво развитие. // Иновации в образованието, - Ш.,2010, 42-57.
Иванов, И. Интеркултурното образование в документите на международните надправителствени организации. // Интеркултурно образование - съвременни теории и практики, Ш.,Аксиос, 1998, 20-29.
Иванов, И. Категорията"училищна култура". // Българското образование между традицията и бъдещето. Юбилейна конференция на ИПКУ "Д.р П.Берон", Сборник доклади, І том, Варна, 2000, 85-92.
Иванов, И. Квалификацията на съвременния учител и общочовешкия възпитателен идеал. // Доклад пред Международна научна конференция, Стара Загора, 1991. Сборник резюмета, 61-62.
Иванов, И. Клъстерен модел на личността на учителя. // Доклад пред научна сесия, Добрич, 1992.
Иванов, И. Концепция за учебен план за специалността "Предучилищна и начална училищна педагогика". // Доклад пред XIX конференция по проблемите на обучението във ВУЗ, Пловдив, 1991. Сборник резюмета, 10.
Иванов, И. Концепцията „лидер-слуга“. // Иновации в образованието, - Ш., 2015, 114-123.
Иванов, И. Концепцията за меката власт. // Годишник на ШУ Том XIX D, 2015, Педагогически факултет, 457-467.
Иванов, И. Към въпроса за груповата сплотеност. // Психология, N 1,1987, 9-12.
Иванов, И. Към въпроса за експектациите на учителите към учениците и към себе си. // 25 години ШУ «Еп.Константин Преславски». Ш., Унив. изд.,1999, 83-85.
Иванов, И. Към въпроса за кариерното развитие на учителя. // Първа магистърска програма на специалността Предучилищна и начална училищна педагогика на ШУ "Еп. К. Преславски, Ш., 2000. 101-111.
Иванов, И. Към въпроса за привлекателността на учителската професия. // Доклад пред ЮНС"40 години професионализъм и квалификация на учителите", Варна, 1995.
Иванов, И. Личностният подход в работата със студентите. // Проблеми на висшето образование, N 2, 1990, 29-31.
Иванов, И. Личностният подход във възпитанието. // Доклад пред Научна конференция на ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 1989.
Иванов, И. Меката власт в постмодерното общество. // Годишник на ШУ Том XIX D, 2015, Педагогически факултет, 446-457.
Иванов, И. Мениджмънт на класа – една нова (стара) тема. // Юбилейна научна сесия: Общество на знанието и образование за всички.С., 21-22 февруари, 2003, 370-379.
Иванов, И. Мениджмънт на приобщаващото образование в училище. // Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Т. XVII D Педагогически факултет. – Ш., 2013. 226-235.
Иванов, И. Методи за изследване на етническата идентичност. // Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. Доклади от Петата есенна Научна конференция на ФНПП. Китен, 05-08 септември, 2007. 646-652.
Иванов, И. Методика за диагностика на педагогическата власт на учителя. // Доклад пред научна сесия на ВВИСУ "Л. Каравелов", София, 1992, 47-52.
Иванов, И. Методика за самооценка на половоролевия стереотип. // Доклад пред научна конференция, Благоевград, 1991.Сборник резюмета, 34-35.
Иванов, И. Методики за изследване на властта и влиянието. // Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Т. XVIII D Педагогически факултет. – Ш., 2014. 291-300.
Иванов, И. Методики за изследване на децата в семейството. // СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, Шеста есенна научна конференция „120 години Софийски Университет “Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука”, София, 21-22 ноември 2008 г., - С., 461-467.
Иванов, И. Методики за изследване на педагогическия потенциал на семейството. // 120 години университетска педагогика. Между традициите и новите реалности”, - С., 2008, 379-385.
Иванов, И. Методологически въпроси на интеркултурната педагогика. // Интеркултурно образование - съвременни теории и практики, Ш.,Аксиос, 1998, 7-19.
Иванов, И. Модели на педагогическо взаимодействие „училище – семейство”. // Национална конференция с международно участие „40 години ШУ 1971-2011“ Педагогически факултет, Част І, - Ш., 2011, 236-241.
Иванов, И. Моралът на лидера–слуга. // Годишник на ШУ Том XIX D, 2015, Педагогически факултет, 468-478.
Иванов, И. Мотиви за учебна дейност на студентите-задочници от ВПИ - Шумен. // Доклад пред Научна конференция с международно участие по проблемите на интензификацията и качеството на задочното обучение. Варна, 1986. Сборник материали, 73-81.
Иванов, И. Някои аспекти на ценностните ориентации на учителите. // 25 години ШУ «Еп.Константин Преславски». Ш., Унив. изд.,1999, 79-83.
Иванов, И. Някои въпроси на подготовката на специалисти за образованието на ромските деца. // Образование на ромската общност в измеренията на мултикултурализма. София, 2003. 97-105.
Иванов, И. Някои културни различия в когнитивния стил на учениците от основните етноси у нас. // Равен шанс за образование и социална интеграция. Доклади от международната научна конференция, проведена в Пловдив на 11-13 април, 2003 година. 30-36.
Иванов, И. Някои особености на смисловите нагласи на учителите. // Педагогика, N 6, 1996, 62-70.
Иванов, И. Някои проблеми на съвременния мениджмънт на учителския екип. // Международна научно-практическа конференция „Развитие на образованието чрез трансформация и професионализация на управлението. София, 2004.
Иванов, И. Образование и толерантност. // Научна конференция „Образование и толерантност”, Шумен, 2004.
Иванов, И. Образованието: мулти- или интеркултурализъм?. // Международен семинар "Етнокултурен диалог на Балканите и световния мир. Пловдив, 1999.
Иванов, И. Обучение в действие – съвременна стратегия на обучение. // ЮНС на ПФ на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2004.
Иванов, И. Обучение в действие в магистърската програма по мениджмънт на образованието. // (под печат)
Иванов, И. Основы интеркультурного образования. // Educatia Multiculturala ca Mijloc de Management al Diversitatii si de Integrare in Societatea Polietnica. Conferinta internationala. Chisinau, 16-17 Decembrie 2004, Chisinau 2005, 61-66.
Иванов, И. Особености на адаптацията на студентите-задочници към изискванията на ВУЗ (по материали от ПФ на ВПИ - Шумен). // Доклад пред Научна конференция с международно участие по проблемите на интензификацията и качеството на задочното обучение. Варна, 1986. Сборник материали, 90-99.
Иванов, И. Отношението мъжественост - женственост в съвременната детска литература. // Педагогика, N 2, 1991, 13-14.
Иванов, И. Още веднъж за педагогическата интерактивност. // Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Том ХVI D, Педагогически факултет, - Ш., 2012, 209-215.
Иванов, И. “Пигмалион-ефектът” при възприемане от учителя на децата от основните етноси в България (междуличностни отношения). // Проблеми на възпитателната работа, - Ш., 1996, 365-370.
Иванов, И. “Пигмалион-ефектът” при възприемане от учителя на ученици от основните етноси. // Педагогика, N 10, 1996, 36-47.
Иванов, И. Педагогическа власт и агресия. // Училище, N 4-5, 1993, 34-42.
Иванов, И. Педагогическата власт. // Училище, N 3, 1993, 41-55.
Иванов, И. Педагогическата власт - психоаналитическа трактовка. // Педагогика,N11,1995, 17-29.
Иванов, И. Педагогическата власт - релационна парадигма. // Педагогика, N 8,1995,38-58.
Иванов, И. Педагогическата власт на учителя. // Народна просвета, N 10, 1990, 3-12.
Иванов, И. Педагогическата интерактивност. // Иновации и интерактивни технологии в образованието. – С., 2012,91-99.
Иванов, И. Педагогически основи на интеркултурното образование. // Интеркултурното образование в България - идеал и реалност. Под ред. на Пл. Макариев. С., 1999, 82-146.
Иванов, И. Педагогическият подход при работа с деца от различни етноси (проявления на «ефекта на очакването»). // Научна конференция «Аспекти на етнокултурната ситуация в България - осем години по-късно». 2002.
Иванов, И. По пътя към постмодерната дидактика. // Обучението като път към образованието. Сборник с материали по случай 60-годишнината на проф.дпн Пламен Радев. - Пд., 2011, 169-184.
Иванов, И. Подготовка на учителите за интеркултурно образование. // Педагогически македонски срещи “Учителят на 21 век” – Битоля, 2002.
Иванов, И. Половоролевият стереотип на учителя. // Педагогика, N 1, 1992, 3-6.
Иванов, И. Постмодерната образователна парадигма. // Новата философия в образованието, - Ш.,2005, 20-41.
Иванов, И. Постмодерният дискурс в педагогиката. // Образованието и предизвикателствата на 21 век. – Ш., 2003, 103-117.
Иванов, И. Представа на учителите за качествата на всестранно развитата личност. // Доклад пред II Преславска научна конференция на НИИОО,1986.
Иванов, И. Представа на учителите за качествата на учениците. // Проблеми на възпитателната работа, - Ш., 1996, 282-288.
Иванов, И. Приобщаващото образование. // Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Т. XVII D Педагогически факултет. – Ш., 2013. 226-235.
Иванов, И. Проблеми на образованието на старите хора. // Научна конференция “Непрекъснато образование – минало, настояще, бъдеще”, ВТУ, 2002.
Иванов, И. Проблеми на обучението по методология и методи на изследванията в областта на интеркултурното образование. // Научно-практическа конференция "Проблеми на квалификационната дейност по интеркултурно образование", Благоевград, 18 – 20 юни 2009.
Иванов, И. Проблеми на онлайн оценяването. // Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища. Сборник доклади. Русе, 2014, 295-301.
Иванов, И. Проблеми на оценяването в мултикултурна среда. // Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание по случай 25 г. Педагогически факултет и 15 години специалност "Техника и технологии". - Ш., Изд. Фабер, 2009, 300-308.
Иванов, И. Проблеми на педагогическата работа в мултикултурната класна стая. // Многообразие без граници. – Велико Търново, Фабер, 2008, 27-69.
Иванов, И. Проблемите на педагогическия колектив в теорията на А.С.Макаренко. // Доклад пред ЮНС посветена на 100 годишнината на Макаренко, София, 1988. Сборник материали, 110-111.
Иванов, И. Проблемът за груповата сплотеност в опита на А.С.Макаренко. // Народна просвета, N 7, 1990, 59-63.
Иванов, И. Работа на учителя с проблемни ученици. // ЮНС на ПФ на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, - Велико Търново, 2004.
Иванов, И. Развитие на интеркултурна компетентност. // Образованието и предизвикателствата на 21 век. – Ш., 2003, 93-103.
Иванов, И. Ролята на университетските библиотеки в съвременното висше образование. // ЮНС на Международно висше бизнес училище, Правец, 2004.
Иванов, И. Ролята на учителите в мултикултурната среда. // Образование на ромската общност в измеренията на мултикултурализма. София, 2003. 19-30.
Иванов, И. Стил на учене. // Предучилищно възпитание. № 6-7, 2003, 79-82.
Иванов, И. Стилове на учене. // Втора национална научно-практическа конференция “Психолого-педагогическа характеристика на детството”, Попово’ 2003, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 29-39.
Иванов, И. Студентите за организационната култура на училището. // Организационна култура на училището. Теоретични и приложни измерения. Електронен сборник с научни статии. Съставител: Р. Симеонова, - С., 2013, 25-45. http://www.elbook.eu/images/book18.pdf
Иванов, И. Съвместната дейност в учителския колектив. // Народна просвета,N 11, 1988, 78-81.
Иванов, И. Съвременни дисциплинарни модели и практики. // Предучилищно възпитание. (под печат)
Иванов, И. Съвременният модел на сексуално възпитание. // Годишник на Шуменския университет “Еп. К.Преславски”, т.14 С. Психолого-педагогически науки. - Ш., 1996,151-159.
Иванов, И. Съвременното българско семейство като възпитателна среда. // Педагогика, №2, 1998,
Иванов, И. Същност и перспективи на методиката "Групова оценка на взаимоотношенията" (ГОВ). // Доклад пред Националната научна конференция на младите научни работници, Варна, 1988. Сборник резюмета, 42-43.
Иванов, И. Темперамент на учителя и начин на осъществяване на педагогическата власт. // Доклад пред научна сесия, Смолян, 1992. // Сборник резюмета,19
Иванов, И. Теоретични проблеми на интеркултурното образование. // Стратегии 2002,Извънреден брой, 13-35.
Иванов, И. Типологии на училищните култури. // 120 години университетска педагогика. Между традициите и новите реалности”, - С., 2008, 581-586.
Иванов, И. Управление на поведението в класната стая. // Първа пролетна национална конференция на тема: „Утвърждаване и повишаване авторитета на учителя в съвремените условия” /Сборник материали/. Варна, 2010,23-34.
Иванов, И. Управлението на времето в работата на учителя. // Трета пролетна национална конферен-ция на тема: „ Стресът в професията на учителя". Варна, 24-25 март, 2012.
Иванов, И. Училищен мениджмънт за 4-устойчиво развитие. // Актуальные проблемы психологии. Сборник научных статей. - Самара, 2012, 33-47.
Иванов, И. Учителският колектив като социално-педагогическа общност. // Народна просвета, N 8, 1988, 70-76.
Иванов, И. Учитель и интеркультурное образование. // Educatia Multiculturala ca Mijloc de Management al Diversitatii si de Integrare in Societatea Polietnica. Conferinta internationala. Chisinau, 16-17 Decembrie 2004, Chisinau 2005, 227-233.
Иванов, И. Учителят - отношение към професията. // Доклад пред II международна младежка школа по психология. Елените, 1989. Сборник резюмета, 23.
Иванов, И. Учителят и професията. // Педагогика, №2, 1997,
Иванов, И. Характерни трудности при адаптацията на студентите към условията на обучение във ВУЗ. // Доклад пред XIV методическа конференция по проблемите на обучението във ВУЗ, Пловдив,1986.
Иванов, И. Ян Амос Коменски за педагогическата власт на учителя. // Ян Амос Коменски и нашата съвременност. Доклади от Националната научна сесия, посветена на 400 - годишнината от рождението на Ян Амос Коменски, С.,2001, 216-222.
Иванов, И. , В. Митов , Я. Тоцева Отношение към квалификацията на районни и младши районни инспектори от РДВР – Шумен. // ЮНС с международно участие посветена на 30-годишнината от създаването на Института по психология на МВР, София, 2001.
Иванов, И. , Г. Станчева Опит за установяване валидността на цветовия тест на Макс Люшер при деца от училищна възраст. // Сборник на ЦСДК “25 години Шуменски университет “Еп. К. Преславски”, - Ш., 1996,129-135.
Иванов, И. , Д. Костова Мотивацията за достижения и учителската професия. // Сборник на ЦСДК “25 години Шуменски университет “Еп. К. Преславски”, Шумен, 1996,139-146.
Иванов, И. , И. Ризов Възможности за интеграция на ромите в България чрез професионално образование и обучение. // Phare 2003 “Vocational Qualification” Project, С., 2007. Докладът е презентиран на Международен семинар, организиран от МТСП "Обмен на добри практики в сферата на заетостта": Десетилетие на ромското включване 2005-2015, София, 10-11 май 2007.
Иванов, И. , Н. Ганчев Технологични основи на обучението. // Училище, N 7-8, 1993, 3-15.
Иванов, И. , П. Иванова Емоционалната напрегнатост на детето по време на стоматологично лечение. // Доклад пред XVI конгрес на Българското научно дружество по стоматология. С., 1992. Сборник резюмета, 52.
Иванов, И. , Т. Стоянова Особености на възпитателната среда в турското селско семейство. // Годишник на ШУ “Еп. Константин Преславски”, том ХV F Следдипломна квалификация, - Шумен, 2001, 105-116.
Иванов, И. , Я. Тоцева , К. Йочева Особености на етническата идентичност на студенти - българи. // Международна конференция на ПФ на СУ на тема: Университетското преподаване: предизвикателства и перспективи през ХХІ век, 2006.
Ivanov, I. Civic Education and Intercultural education. // Intercultural Intercultural Communication and Civil Socety. Ed. by P.Makariev. Sofia,2000, 132-144.
Ivanov, I. Pedagogical Fundamentals of Intercultural Education. // Bulgaria — Facing Cultural Diversity. Ed. by G. de Keersmaeker and P.Makariev. Sofia,1999, 162-192.
Ivanov, I. The Relevance Of Sustainable Development At Schools Through School Local Agenda 21 In Bulgaria. // New boundaries for school governance: environmental management of schools. Venice-Marghera.