Участие в проекти

 • 1993 Проект към Национален фонд “Научни изследвания” ОХН-323/93 “Педагогическата власт на учителя”
 • 1995-1998 Темпус проект 09532-95 «BULGAMIN» (Български малцинства)
 • 1997-1998 Проект на ФАР № 97-0487 «Усъвършенстване методите на комуникация между малцинствени етнокултурни общности и гражданското общество в България»
 • 2001-2004 Българо-Холандски проект по програмата МАТRА: “Трансформация на управлението на образованието в България”.
 • 2002 Проект на Фондация Отворено общество “Да се учим заедно”
 • 2003 Проект на Phare “Развитие на професионални квалификационни стандарти”
 • 2003-2004 Проект на сдружение “Етнотолеранс на тема:“Засилване на демокрацията чрез признаване на различието”
 • 2005 Научен проект на ШУ на тема: „Етническото самосъзнание на българи от България и Молдова на възраст 16-24 години
 • 2005-2006 Българо-Швейцарски проект (Национална занаятчийска камара и SDC) „Национален форум за развитие на занаятчийското обучение в България
 • 2006 Проект на ЦОИДУЕМ на тема: “Подкрепа на учителите за провеждане качествено образование в мултиетническа среда” на РИО – Търговище
 • 2008 Научен проект на ШУ на тема: „Мениджмънт на организационната култура на мултикултурно училище”
 • 2008 Научен проект на ШУ на тема: „Методика за комплексен анализ на семейството като възпитателна среда ”
 • 2008-2009 Проект на Европейски Социален Фонд 2007–2013 г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” на тема: "Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители”
 • 2009 Научен проект на ШУ на тема: „Мениджмънт на училищната култура”
 • 2009 Научен проект на РУ „Ангел Кънчев” на тема: “ Изследване етническата идентичност на студенти и подпомагане на бъдещата им реализация”
 • 2009-2013 Проект на Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” на тема: "Заедно живеем, учим и творим" на СОУ „Сава Доброплодни” Шумен
 • 2009-2010 Проект по програмата КОМЕНИУС на тема: „3 EMI - Магистърска степен по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училище” на Виртуалния университет (UNIVIRTUAL) на университета Cà Foscari, Венеция.
 • 2010 Научен проект на ШУ на тема: „Мениджмънт на качеството на образованието в училище”
 • 2011 Проект на ЦОИДУЕМ на тема: “Интегрирано образование в Община Монтана”
 • 2011 Проект на ЦОИДУЕМ на тема: “Театрализираните ромски приказки и взаимната социализация”
 • 2011 Научен проект на ШУ на тема: „Мениджмънт на педагогическото взаимодействие училище-семейство”
 • 2011 Проект на Български институт за правни инициативи на тема: “Ефективни модели на взаимодействие при прилагане на политики в мултикултурна среда” в рамките на регионален проект на Балканите “Защита, превенция и популяризиране правата на ромите”.
 • 2011 Проект на ЦОИДУЕМ на тема: "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Балчик".
 • 2012 Проект на ЦОИДУЕМ на тема: “На европейски позиции с образование, култура, традиции”
 • 2012 Научен проект на ШУ на тема: „Мениджмънт на иновациите в образованието”
 • 2012 Проект BG051PO001-4.1.06 на тема: „Училище за всяко дете” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система
 • 2012-2014 Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г. BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
 • 2013 Проект BG051PO001-4.1.05 на тема: „”Пътуване” към знанието” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.